Skip to main content

Geachte relatie,

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet van kracht: GDPR EU2016/679.

In het kader van deze wet ontvangt u hierbij als verantwoordelijke de verwerkersovereenkomst van Muco bvba als verwerker.
Dit zodat voor u geborgd is dat Muco bvba zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens welke u ons ter beschikking stelt.

Algemene informatie over gegevensverwerking

Gegevens die wij van u kregen:
Wij kunnen persoonsgegevens die wij van u kregen, verwerken zoals:

  • Gegevens die toelaten de betrokken persoon te identificeren zoals o.a. naam, voornaam
  • Contactinformatie zoals o.a. adres, telefoonnummer
  • Bankgegevens bij verwerking van betalingen
  • Gegevens van een contactpersoon (indien van toepassing)

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens voor de doeleinden die we u hebben meegedeeld toen we de gegevens verzamelden of omdat we wettelijk verplicht zijn.

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens wanneer dat nodig is om:

  • De relatie te beheren
  • Een profiel op te maken
  • Diensten/leveringen te verlenen
  • Facturen op te maken
  • Vragen te beantwoorden
  • Ondersteuning te bieden (o.a. service na verkoop)

Doorgeven van gegevens aan derden

Om de wet na te leven, zijn wij soms verplicht om uw gegevens te verwerken en door te geven aan derden.

Wanneer wij een externe dienstverlener inschakelen om schulden/onbetaalde facturen in te vorderen, kunnen wij hun uw gegevens bezorgen.

Externe dienstverleners in binnen- en buitenland

 Externe dienstverleners zoals experten, schaderegelingsbureaus, advocaten; zijn contractueel verplicht om de doeleinden van de gegevensverwerking die wij hebben vastgelegd na te leven.

Wij verbinden ons ertoe om op geen enkel ogenblik de persoonsgegevens mee te delen aan derden buiten de Europese Unie tenzij op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van uzelf.

Controle van uw gegevens

U kunt ons steeds verzoeken om u mee te delen welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

U kunt ons vragen om onjuiste of onvolledige informatie te verbeteren of aan te vullen.

U kunt ons ook vragen om uw gegevens te verwijderen behalve wanneer de geldende wetten en regels ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren.

Als u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Dat heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik plaatsvond op basis van eerdere toestemming.

Duur van deze overeenkomst

Wij bewaren de gegevens slechts voor zolang het nodig is, zolang de wettelijke bewaartermijn loopt.

Gegevensbeveiliging

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijk, waken over de veiligheid ervan en nemen alle noodzakelijke maatregelen over gegevensbescherming.

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding, elke vorm van onwettige verwerking. Wij zorgen voor een beveiligingsniveau dat is afgestemd op de risico’s en de aard van de te beschermen persoonsgegevens, rekening houdend met de technische mogelijkheden en de kosten die dit met zich meebrengt.